The Ridgeway C.E. Primary School

Staff

Mrs F Blockley:
Headteacher

 

Mr Burchill:
Wren Class Teacher 

Mrs G Whalley:
House Martin Class Teacher   

Mrs K Phillips:
Golden Eagles Class Teacher              

Mrs L McKenzie:
Robin Class Teacher and EYFS Lead                           

                                                         

Miss T Walker:
Teaching Assistant                                     
                               

Mrs T Allan:
Teaching Assistant                                           

Miss L Buxton:
Teaching Assistant
 

Miss R Messenger:
Teaching Assistant                                        
                                  

Mrs  D Davies:
Administrator                                       

Mrs J Bolger:
Lunchtime Supervisor                                        

Laura:
School Chef                                          

Mrs A Cassidy:
Finance Manager/ Out of Hours Lead